ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරයේ රාජකාරී අරඹමින් . . . .

ආර්.ඒ.ඒ.කේ.රණවක මහතා, 2019.11.28 වන දින ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්  ධුරයේ රාජකාරී භාරගන්නා ලදී.

Top