• "මිහිකත මැදුර ", ඉඩම් ලේකම් කාර්යාලය, නො. 1200/6,
    රජමල් වත්ත පටුමග, බත්තරමුල්ල.

  • +94 112797500
  • +94 11 2887404

කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු

Name Designation Phone Fax Email Ext
කේ. එන්. එස්. රණතුංග මිය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්(කෘෂිකර්ම) dg_agri@landmin.gov.lk
පොදු agri@landmin.gov.lk
Name Designation Phone Fax Email Ext
පී.සී.ඩී. සිගේරා මිය අතිරේක ලේකම් (ව්‍යාපෘති) adsec_pro@landmin.gov.lk 4238
එන්.පී. අමරතුංග ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ව්‍යාපෘති) sas_pro@landmin.gov.lk 4042
ඒ. එස්. සෙනෙවිරත්න මෙය සහකාර ලේකම් (ව්‍යාපෘති)
ව්‍යාපෘති අංශය project@landmin.gov.lk 4043
Name Designation Phone Fax Email Ext
ගරු හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා ඉඩම් අමාත්‍ය 011-2887440 011-2868917 4300
Name Designation Phone Fax Email Ext
ඩබ්ලිව්.ඒ.චූලානන්ද පෙරේරා ලේකම් 011 2888907
011 2887404 secretary@landmin.gov.lk 4317
ලේකම්තුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 011 2888907 011 2887404 4318 /4332 /4339
Name Designation Phone Fax Email Ext
ඩී.ඩී.කේ.වික්‍රමආරච්චි මහතා අතිරේක ලේකම් (ඉඩම්) 011-2863549
0112-887434 adsec_land@ landmin.gov.lk 4316
කාර්යාලය 4360
ආර්.ඒ.එන්. කුමාරි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ඉඩම්) 0112-797529 011-2867088 sas_land@landmin.gov.lk 4329
ජෙ. එල්. සී. කේ. ජයසිංහ මයා සහකාර ලේකම් (ඉඩම්) 0112-797548 011-2867088 as_land@landmin.gov.lk 4348
ඩබ්ලිව්. ආර්. එන්. එම්. දයානන්ද මෙය සහකාර ලේකම් (ඉඩම්) 0112-797530 011-2867088 as_land2@landmin.gov.lk 4330
පොදු 011-2867088 land@landmin.gov.lk 4356/4354
Name Designation Phone Fax Email Ext
ඊ.ඒ.ආර්. රේණුකා මිය අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන) 011-2863813
011-2863813 adsec_dev@landmin.gov.lk 4337
ඉඩම් ප්‍රතිපත්ති ඒකකය
ජේ.ඒ.ඩී.ආර්. ජයසුරිය මිය අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් ප්‍රතිපත්ති) 011-2797547 dir_landpol@landmin.gov.lk 4347
පොදු landpolicy@landmin.gov.lk 4353
ඉඩම් අත්පත් ඒකකය
ආර්. පී ආර්. රණසිංහ මිය අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් අත්පත) 011-2797531 0112-863557 dir_landacq@landmin.gov.lk 4331
ඒ.එස්.කෝකිලා හේමචන්ද්‍ර මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ඉඩම් අත්පත්) 0112-797527 0112-863557 ad_landacq@landmin.gov.lk 4327
එම්.පාර්තීපන් මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් අත්පත් NIRP) 011-2797549 011-2863557 ad_nirp@landmin.gov.lk 4349
පොදු 011-2863557 landacq@landmin.gov.lk 4355
Name Designation Phone Fax Email Ext
ආර්.පී.ඩී.එස්.ඩී පෙරේරා මහත්මිය ප්‍රධාන මුල්‍ය නිලධාරී 011-2080248 011-2080248 cfo@landmin.gov.lk 4308
ඊ. එල්. ඒ. පී. කුමාර මයා ප්‍රධාන ගණකාධීකාරී 011- 2797521 0112 888906 ca@landmin.gov.lk 4321
ඩබ්ලිව්.ඩී. සන්දීප් පී. සිරිවර්ධන මයා ගණකාධීකාරී (ගෙවීම්) 011- 2797525
011 2888906 acc_pay@landmin.gov.lk 4325
එල්.එල්.ඩී. පෙරේරා මෙනවිය ගණකාධීකාරී (සැපයිම් ) 0112-797523
0112-888906 acc_sup@ landmin.gov.lk 4323
ගිණුම් අංශය - පොදු දුරකථනය 0112-797524 0112-888906 accounts@landmin.gov.lk 4324
ගිණුම් අංශය - සරප් 4322
Name Designation Phone Fax Email Ext
එස්.එස්. ගුරුගේ මිය අතිරේක ලේකම් (පාලන) 011 2887441 011 2887445 adsec_admin@landmin.gov.lk 4336
පුබුදිකා එස්. බණ්ඩාර මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන) 011 2797544
011 2885429 sas_admin@landmin.gov.lk 4344
කේ. ඩබ්ලිව්. ජී. ජේ. පෙරේරා මිය සහකාර ලේකම් (පාලන I) 011 2797545
011 2885429 as_admin1@landmin.gov.lk 4345
ඩබ්ලිව්. එන්. කේ. වේරගල මිය සහකාර ලේකම් (පාලන II) 011 2797541
011-2885429 as_admin2@landmin.gov.lk 4341
ටී.ආර්.ඒ. තලාපිටිය මිය පරිපාලන නිලධාරී 011 2797526

011 2885429 ao@landmin.gov.lk 4326
ඩී.එම්.එස්.අයි. දිවිසේකර මිය භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ඉංග්‍රිසී) 011 2797546 011-2885429 trans_en@landmin.gov.lk 4346
එන්.සීනියා අමීත් මිය භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/දෙමළ) 011 2797542 011 2885429 trans_ta@landmin.gov.lk 4342
එම්.ඩබ්ලිව්.ජේ.කේ. ජයතිලක මයා ප්‍රවාහන නිලධාරී 011-2885429 4343
පාලන අංශය පොදු දුරකථනය 011 2885429 admin@landmin.gov.lk 4328
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒකකය it@landmin.gov.lk
නීති ඒකකය
රසාංගී හේවාකෝපර නීති නිලධාරිනී 011-2797315 011-2863811 legal@landmin.gov.lk 4315
මාධ්‍ය ඒකකය media@landmin.gov.lk
ආර්.ඩබ්ලිව්.එම්.කේ.බී වලිමුණි මහතා මාධ්‍ය සහකාර 011-2866830
011-2797440
011-2866830 4040
සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව 4304
Name Designation Phone Fax Email Ext
එන්. ඒ. පී. නිශ්ශංක මිය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ක්‍රමසම්පාදන හා සැලසුම්) 0112797400 dg_plan@landmin.gov.lk 4215
ආර්.එම්.අජිත් චන්ද්‍රසිරි මහතා අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) 0112797400 dir_plan@la 4218
ඊ. ඒ. සී. යූ. එදිරිසිංහ මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) 0112797500 ad_plan2@landmin.gov.lk 4309
සැලසුම් අංශය පොදු 0112797400 0112885070 planning@landmin.gov.lk 4207
Name Designation Phone Fax Email Ext
පී. එච්. දීප්ති අනුරුද්ධිකා ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක 011-2797520
011-2863811 cia@landmin.gov.lk 4320
අභ්‍යන්තර විගණක අංශය (පොදු) audit@landmin.gov.lk 4340
Top