• "මිහිකත මැදුර ", ඉඩම් ලේකම් කාර්යාලය, නො. 1200/6,
    රජමල් වත්ත පටුමග, බත්තරමුල්ල.

  • +94 112797500
  • +94 11 2887404

කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු

ඔබගේ ගැටළුව ඉඩම් සම්බන්ධ ගැටළුවක් නම්, ඉඩම් අංශයද, ඉඩම් අත්කර ගැනීම පිළිබඳ ගැටළුවක් නම් ඉඩම් අත්පත් අංශයද අමතන්න.

Name Designation Phone Fax Email Ext
ගරු හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍ය 011-2887440 011-2868917 4300
Name Designation Phone Fax Email Ext
එච්. එම්. බී. පී. හේරත් මහතා ලේකම් 011 2888907
011 2887404 secretary@landmin.gov.lk 4317
ලේකම්තුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 011 2888907 011 2887404 4318 /4332 /4339
Name Designation Phone Fax Email Ext
ඊ.ඒ.ආර්. රේණුකා මිය අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන) 011-2863813
071-8024925
011-2863813 adsec_dev@landmin.gov.lk 4337
ඉඩම් ප්‍රතිපත්ති ඒකකය
ජේ.ඒ.ඩී.ආර්. ජයසුරිය මිය අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් ප්‍රතිපත්ති) 011-2797547
071-1614040
dir_landpol@landmin.gov.lk 4347
පොදු landpolicy@landmin.gov.lk 4353
ඉඩම් අත්පත් ඒකකය
පුබුදිකා එස්. බණ්ඩාර මිය අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් අත්පත්) 011-2797531
071-3483238
0112-863557 dir_landacq@landmin.gov.lk 4331
ඒ.එස්.කෝකිලා හේමචන්ද්‍ර මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ(ඉඩම් අත්පත්) 0112-797527
070-3900660
0112-863557 ad_landacq@landmin.gov.lk 4327
අශානි එස් සෙනෙවිරත්න මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් අත්පත් NIRP) 011-2797549
071-3150553
011-2863557 ad_nirp@landmin.gov.lk 4349
පොදු 011-2863557 landacq@landmin.gov.lk 4355
Name Designation Phone Fax Email Ext
ඩී.ඩී.කේ.වික්‍රමආරච්චි මහතා අතිරේක ලේකම් (ඉඩම්) 011-2863549
071-1903688
0112-887434 adsec_land@ landmin.gov.lk 4316
කාර්යාලය 4360
ආර්.ඒ.එන්. කුමාරි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ඉඩම්) 011-2797529
071-8119795
011-2867088 sas_land@landmin.gov.lk 4329
ජෙ. එල්. සී. කේ. ජයසිංහ මයා සහකාර ලේකම් (ඉඩම්) 011-2797548
071-1041747
011-2867088 as_land@landmin.gov.lk 4348
ඩබ්ලිව්. ආර්. එන්. එම්. දයානන්ද මෙය සහකාර ලේකම් (ඉඩම්) 011-2797530
071-1671141
011-2867088 as_land2@landmin.gov.lk 4330
පොදු 011-2867088 land@landmin.gov.lk 4356/4354
Name Designation Phone Fax Email Ext
එස්.එස්. ගුරුගේ මිය අතිරේක ලේකම් (පාලන) 011 2887441
071 4221378
011 2887445 adsec_admin@landmin.gov.lk 4336
සූරියා පී. සිරිමාන්න මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන) 011 2797544
011 2885429 sas_admin@landmin.gov.lk 4344
කේ. ඩබ්ලිව්. ජී. ජේ. පෙරේරා මිය සහකාර ලේකම් (පාලන I) 011 2797545
070-6167577
011 2885429 as_admin1@landmin.gov.lk 4345
ඩබ්ලිව්. එන්. කේ. වේරගල මිය සහකාර ලේකම් (පාලන II) 011 2797541
071 6088763
011-2885429 as_admin2@landmin.gov.lk 4341
පරිපාලන නිලධාරී 011 2797526

011 2885429 ao@landmin.gov.lk 4326
ඩී.එම්.එස්.අයි. දිවිසේකර මිය භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ඉංග්‍රිසී) 011 2797546 011-2885429 trans_en@landmin.gov.lk 4346
එන්.සීනියා අමීත් මිය භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/දෙමළ) 011 2797542 011 2885429 trans_ta@landmin.gov.lk 4342
එම්.ඩබ්ලිව්.ජේ.කේ. ජයතිලක මයා ප්‍රවාහන නිලධාරී 011-2885429 4343
පාලන අංශය පොදු දුරකථනය 011 2885429 admin@landmin.gov.lk 4328
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒකකය it@landmin.gov.lk
නීති ඒකකය
රසාංගී හේවාකෝපර නීති නිලධාරිනී 011-2797315 011-2863811 legal@landmin.gov.lk 4315
මාධ්‍ය ඒකකය media@landmin.gov.lk
ආර්.ඩබ්ලිව්.එම්.කේ.බී වලිමුණි මහතා මාධ්‍ය සහකාර 011-2866830
011-2797440
011-2866830 4040
සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව 4304
Name Designation Phone Fax Email Ext
ආර්.පී.ඩී.එස්.ඩී පෙරේරා මහත්මිය ප්‍රධාන මුල්‍ය නිලධාරී 011-2080248
070-3855692
011-2080248 cfo@landmin.gov.lk 4308
ඊ. එල්. ඒ. පී. කුමාර මයා ප්‍රධාන ගණකාධීකාරී 011- 2797521
076-1492755
0112 888906 ca@landmin.gov.lk 4321
යු.ඩබ්.එන්.ජේ ගුණතුංග මිය ගණකාධීකාරී (ගෙවීම්) 011- 2797525
071-2002868
011 2888906 acc_pay@landmin.gov.lk 4325
එල්.එල්.ඩී. පෙරේරා මෙනවිය ගණකාධීකාරී (සැපයිම් ) 0112-797523
071-3277185
0112-888906 acc_sup@ landmin.gov.lk 4323
ගිණුම් අංශය - පොදු දුරකථනය 0112-797524 0112-888906 accounts@landmin.gov.lk 4324
ගිණුම් අංශය - සරප් 4322
Name Designation Phone Fax Email Ext
පී. එච්. දීප්ති අනුරුද්ධිකා ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක 011-2797520
071-8029149
011-2863811 cia@landmin.gov.lk 4320
අභ්‍යන්තර විගණක අංශය (පොදු) audit@landmin.gov.lk 4340
Name Designation Phone Fax Email Ext
අතිරේක ලේකම් (ව්‍යාපෘති)
එස්. පී. සිරිමාන්න මෙය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ව්‍යාපෘති)
ව්‍යාපෘති අංශය
Name Designation Phone Fax Email Ext
එන්. ඒ. පී. නිශ්ශංක මිය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ක්‍රමසම්පාදන හා සැලසුම්) 0112797400
0713610845
dg_plan@landmin.gov.lk 4215
ආර්.එම්.අජිත් චන්ද්‍රසිරි මහතා අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) 0112797400
0703580257
dir_plan@la 4318
ඊ. ඒ. සී. යූ. එදිරිසිංහ මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන) 0112797500
0718025800
ad_plan2@landmin.gov.lk 4309
සැලසුම් අංශය පොදු 0112797400 0112885070 planning@landmin.gov.lk 4207
Name Designation Phone Fax Email Ext
අංශය පොදු 011-2884522 011-2884522
Top