• "මිහිකත මැදුර ", ඉඩම් ලේකම් කාර්යාලය, නො. 1200/6,
    රජමල් වත්ත පටුමග, බත්තරමුල්ල.

  • +94 112797500
  • +94 11 2887404

කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු

Name Designation Phone Fax Email Ext
ගරු එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මැතිතුමා ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය 011-2887440 011-2868917 4300
Name Designation Phone Fax Email Ext
ගරු රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා 011-2888308
Name Designation Phone Fax Email Ext
ආර්.ඒ.ඒ.කේ. රණවක මහතා ලේකම් 011 2888907
011 2887404 secretary@landmin.gov.lk 4317
ලලිත් කන්නන්ගර මහතා ලේකම්තුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් 011 2888907 011 2887404 4318 /4332 /4339
Name Designation Phone Fax Email Ext
එස්.ඩී.ඒ.බී. බොරලැස්ස මහතා ලේකම්, රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට 0112-863813 0112-863813 statesecretary@landmin.gov.lk
Name Designation Phone Fax Email Ext
ඩී.ඩී.කේ.වික්‍රමආරච්චි මහතා අතිරේක ලේකම් (ඉඩම්) 011-2863549
0711-903688
0112-887434 adsec_land@ landmin.gov.lk 4316
ඉඩම් අත්කරගැනීමේ ඒකකය landacq@landmin.gov.lk
ආර්.පී.ආර්. රණසිංහ මිය අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් අත්පත්) 011-2797531 0112-863557 dir_landacq@landmin.gov.lk 4331
ඒ.එස්.කෝකිලා හේමචන්ද්‍ර මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් අත්පත්) 0112-797527
070-3900660
0112-863557 ad_landacq@landmin.gov.lk 4327
එම්.පාර්තීපන් මයා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් අත්පත් NIRP) 011-2797549
077-9505655
011-2863557 ad_nirp@landmin.gov.lk 4349
පොදු 011-2863557 landacq@landmin.gov.lk 4355
ඉඩම් ඒකකය
ආර්.ඒ.එන්. කුමාරි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ඉඩම්) 0112-797529
0718-119795
0112-863557 sas_land@landmin.gov.lk 4329
සහකාර ලේකම් (ඉඩම්) 0112-797548
077-2003853
011-2867088 4348
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් ප්‍රතිපත්ති) 0112-797530 011-2867088 4330
පොදු 011-2867088 land@landmin.gov.lk 4356/4354
Name Designation Phone Fax Email Ext
ඊ.ඒ.ආර්. රේණුකා මිය අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන) 011-2863813
071-8024925
011-2887442 adsec_dev@landmin.gov.lk 4337
සංවර්ධන ඒකකය
ඩී.පී. ලියන පටබැඳි මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (සංවර්ධන) 011-2797465
071-8560664
041-2234563
011-2887442 sas_dev@landmin.gov.lk 4318
ඉඩම් ප්‍රතිපත්ති ඒකකය
ආර්.පී. රත්නා රණසිංහ මිය අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් ප්‍රතිපත්ති) 071-8133676
011-2078836
011-2887442 dir_landpol@landmin.gov.lk 4309
සංවර්ධන ඒකකය 011-2797500 011-2887442 develop@landmin.gov.lk 4207
Name Designation Phone Fax Email Ext
ආර්.පී.ඩී.එස්. පෙරේරා මහත්මිය ප්‍රධාන මුල්‍ය නිලධාරී 0112 797551 0112 888906 cfo@landmin.gov.lk 4351
එල්. එම්. දෙනවක මෙය ප්‍රධාන ගණකාධීකාරී 0112 888906
0776 031580
0112 888906 ca@landmin.gov.lk 4321
ඩබ්ලිව්.ඩී. සන්දීප් පී. සිරිවර්ධන මයා ගණකාධීකාරී (ගෙවීම්) 011 2797525
071 4800079
011 2888906 acc_pay@landmin.gov.lk 4325
එල්.එල්.ඩී. පෙරේරා මෙනවිය ගණකාධීකාරී (සැපයිම් ) 0112-797523
0713-277185
0112-888906 acc_sup@ landmin.gov.lk 4323
ගිණුම් අංශය - පොදු දුරකථනය 0112-797524 0112-888906 accounts@landmin.gov.lk 4324
ගිණුම් අංශය - සරප් 0112-888906 4322
පී. නලීන් ඔබේසේන මහතා ගබඩා භාරකරු 0112-888906 4329
Name Designation Phone Fax Email Ext
එස්.එස්. ගුරුගේ මිය අතිරේක ලේකම් (පාලන) 011 2887441
0714221378
011 2887445 adsec_admin@landmin.gov.lk 4336
පුබුදිකා එස්. බණ්ඩාර මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)(රා.ඉ) 011 2797544
0713483238
011 2885429 sas_admin@landmin.gov.lk 4344
අශානි පියසුමන මිය සහකාර ලේකම් (පාලන I) 011 2797545
071 6438736
011 2885429 as_admin1@landmin.gov.lk 4345
ඩී.වී. තමිලා ප්‍රසාදිනී දයානන්ද මිය සහකාර ලේකම් (පාලන II) 011 2797541
071 6018363
011-2885429 as_admin2@landmin.gov.lk 4341
ටී.ආර්.ඒ. තලාපිටිය මිය පරිපාලන නිලධාරී 011 2797526
071 3588680
011 2885429 ao@landmin.gov.lk 4326
ඩී.එම්.එස්.අයි. දිවිසේකර මිය භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/ඉංග්‍රිසී) 011 2797546 011-2885429 trans_en@landmin.gov.lk 4346
එන්.සීනියා අමීත් මිය භාෂා පරිවර්තක (සිංහල/දෙමළ) 011 2797542 011 2885429 trans_ta@landmin.gov.lk 4342
එම්.ඩබ්ලිව්.ජේ.කේ. ජයතිලක මයා ප්‍රවාහන නිලධාරී 011-2885429 4343
පාලන අංශය පොදු දුරකථනය 011 2885429 admin@landmin.gov.lk 4328
නීති ඒකකය
නීති නිලධාරිනී 011-2797315 011-2863811 legal@landmin.gov.lk 4315
මාධ්‍ය ඒකකය media@landmin.gov.lk
ආර්.ඩබ්ලිව්.එම්.කේ.බී වලිමුණි මහතා මාධ්‍ය සහකාර 011-2866830
011-2797440
011-2866830 4040
සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව 4304
Name Designation Phone Fax Email Ext
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ක්‍රමසම්පාදන හා සැලසුම්) 011-2797547 011-2887445 dg_plan@landmin.gov.lk 4347
ආර්.එම්.අජිත් චන්ද්‍රසිරි මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 077-2063647
011-2887445 ad_plan1@landmin.gov.lk
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) ad_plan2@landmin.gov.lk
සැලසුම් අංශය පොදු planning@landmin.gov.lk 4353
Name Designation Phone Fax Email Ext
කේ.කේ.සී. කන්නන්ගර මිය ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක 011-2797520
071-4960658
011-2863811 cia@landmin.gov.lk 4352
අභ්‍යන්තර විගණක අංශය (පොදු) inaudit@landmin.gov.lk 4350
Top