සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය(ඉඩම් අංශය) පිළිබඳ හැදින්වීම

ශ්‍රි ලංකාවේ ඉඩම් කළමනාකරණය සඳහා එවකට පැවති රජය විසින් සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය(ඉඩම් අංශය) 1932 දී පිහිටු වන ලදී. ඉඩම් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, රජයේ ඉඩම් සංරක්ෂණය කිරීම, ඉඩම් නිරවුල් කිරීම හා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම හා පොදු අරමුණු සඳහා ඉඩම් නිදහස් කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම අමාත්‍යාංශයේ පරමාර්ථය විය.

වැඩිදුර කියවන්න

අපේ දැක්ම

තිරසාර සංවර්ධනය උදෙසා ප්‍රශස්තව උපයෝජිත භූමි සම්පතක්

අපේ මෙහෙවර

සැමට විධිමත් නිරවුල් හිමිකමක් හා ප්‍රශස්ත උපයෝජනයක් අත්කර දෙමින් සියලු පාර්ශවකරුවන් වෙනුවෙන් ප්‍රතිපත්තිසම්පාදනය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා සම්බන්ධීකරණය මඟින් භූමි සම්පත කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණයෙන් තිරසාර සංවර්ධනය‍ට දායක වීම

කාර්යභාරය

1. සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය(ඉඩම් අංශය) යටතේ වන ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථාවන්හි විෂයයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසු විපරම් කිරීම, ඇගයීම හා අධික්ෂණය

2. රජයේ ඉඩම් පරිපාලනය, කළමනාකරණය, ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම්කරණය හා අධික්ෂණය

3. ඉඩම් නිරවුල් කිරීම හා ඉඩම් හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ කටයුතු අධික්ෂණය

4. රටේ සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය වන්නා වු ඉඩම් අප්‍රමාදව හා නියමානුකූලව ලබාදීම පිළිබඳව අධීක්ෂණය

5. ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට පැවරී ඇති ඉඩම් පරිපාලනය සහ නීත්‍යානුකූලව බෙදාදීම අධික්ෂණය

6. ඉඩම් මැනීම සහ සිතියම්ගත කිරීම, ඉඩම් තොරතුරු සහ අදාළ සේවාවන් ලබාදීම අධික්ෂණය

අමාත්‍යංශයේ සංවිධානාත්මක ව්‍යුහය

Top