ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පිළිබඳ හැදින්වීම

ශ්‍රි ලංකාවේ ඉඩම් කළමනාකරණය සඳහා එවකට පැවති රජය විසින් ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය 1932 දී පිහිටු වන ලදී. ඉඩම් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, රජයේ ඉඩම් සංරක්ෂණය කිරීම, ඉඩම් නිරවුල් කිරීම හා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම හා පොදු අරමුණු සඳහා ඉඩම් නිදහස් කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම අමාත්‍යාංශයේ පරමාර්ථය විය.

තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ඉඩම් සම්පත් ප්‍රශස්ත ලෙස උපයෝගී කර ගැනීම ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ දැක්මයි.

වර්තමානයේ අමාත්‍යාංශයේ පරමාර්ථය වන්නේ පාරිසරික සමතුලිතතාවය පවත්වා ගනිමින් ඉඩම් සම්පත ප්‍රශස්තව ඵලදායී ලෙස හා කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කිරීමටත් රටේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක වීමයි.

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ලෙස හඳුන්වන මෙම අමාත්‍යාංශයට මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව, මැනුම් සහ සිතියම් ගතකිරිමේ ආයතනය, ඉඩම් මැනුම් සභාව, ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව අයත් වේ.

ඉඩම් ඒකකය, ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමේ ඒකකය, සංවර්ධන ඒකකය, ප්‍රතිපත්ති ඒකකය, පාලන ඒකකය, ගිණුම් ඒකකය, අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකය, සැලසුම් ඒකකය සහ ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමේ සමාලෝචන මණ්ඩලයෙහි ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරීත්වය මඟින් ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ක්‍රියාත්මක වේ.

Top