“ඉඩම්”පුවත්පත් අතිරේකය

"ඉඩම්" පුවත්පත් අතිරේකය

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය හා ඊට අනුබද්ධිත ආයතනවල වැඩසටහන්, ව්‍යාපෘති හා කාර්යභාරයන් පිළිබඳ ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ අරමුණින් 2019.05.17 වන දින සිට "ඉඩම්" පුවත්පත් අතිරේකය එළිදක්වන ලදී.

Top