ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

“භූමියක” අයිතිය සැමගේ අපේක්ෂාවයි. ජනතා අපේක්ෂාවන් ඉටු කිරීම ජනතා රජයක වගකීම මෙන්ම යුතුකමක්ද වේ. නොවිසදුණු ජනතා අපේක්ෂාවන් ඉටු කිරීම ප්‍රමුඛතම කාර්යය කරගත් වත්මන් රජය, විධිමත් හා ක්‍රමවත් අයුරින් භූමියක හිමිකම සැමට ලබා දීමට ක්‍රියාත්මක කරන වැඩ පිළිවෙලට දායක වන්නට ලැබීම මට මහත් සතුටකි.

තිරසාර සංවර්ධනය උදෙසා සීමිත භූමි සම්පත කළමණාකරණය කර ගනිමින් අප අමාත්‍යංශයේ මෙහෙවර වන “සැමට විධිමත් නිරවුල් හිමිකමක් හා ප්‍රශස්ත උපයෝජනයක් අත්කර ගනිමින් සියළු පාර්ෂවකරුවන් කාර්යක්ෂමව අප භූමි සම්පත කළමනාකරණය කර,  තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වනු දැකීම” මාගේ අපේක්ෂාවයි!

Top