නිති අසන පැණ

  • රජයේ ඉඩම් කොටසක් ලබා දීම සඳහා ඔබ තෝරාගත් දින සිට වසර 10 ක් ගත වී ඇත්නම්,
  • පදිංචි ඉඩම සඳහා බදු අනුමැතියක් ලබාගෙන ඇත්නම් හා ඒ සඳහා තෝරාගෙන වසර 10 ක් ගත වී ඇත්නම්,
  • පදිංචි වී ඇති ඉඩම සඳහා බදුකරයක් නිකුත් කර ඇත්නම් එය නිකුත් කර වසර 5 ක් ගත වී ඇත්නම්,

ඔබට දීමනාපත්‍රයක්ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත ඉල්ලුම් කළ හැක.

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙකු නොවන හා ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසිභාවය අහිමි වූ අයෙකුට රජයේ ඉඩමක් බදු පදනම යටතේ ලබා ගත නොහැක.

ලිපිකරු විසින් බදු ගොණුව පරීක්ෂා කර බලා එය සහකාර ලේකම්, ජ්‍යෙෂ්ඪ සහකාර ලේකම් හා අතිරේක ලේකම්ගේ නිර්දේශ සහිතව ගරු අමාත්‍යතුමා වෙත යොමු කරනු ලබයි. මෙහි දී ඉඩමේ ප්‍රමාණය අක්කර 05 ඉක්මවයි නම් ලේකම්තුමගේ නිර්දේශය ද ලබා ගත් පසු ගරු අමාත්‍යතුමාගේ අනුමැතියට යොමු කරනු ලැබේ.

නේවාසික කටයුතු සඳහා රජයේ ඉඩමක් බදු ලබා ගැනීම සඳහා මූලික පියවර වශයෙන් තමා පදිංචි ප්‍රදේශයේ, ප්‍රාදේශීය ලේකම් වෙත ඉල්ලීමක් යොමු කර ඉඩම් කච්චේරියකට පෙනී සිට සුදුසුකම් ලබා ගත යුතුය.

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ ප්‍රකාරව අත්කර ගැනීමේ මූලික පියවරයන් සම්පූර්ණ වූ පසුව අදාළ ඉඩම් හිමිකරුවන් වෙත (ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ 17 වගන්තිය යටතේ) ප්‍රදානයක් නිකුත් කරනු ලබයි. (ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය) එහි අදාළ හිමිකරුවන්ට හිමිවන වන්දි මුදල කොපමණද යන්න සඳහන් වේ. එම වන්දි මුදල පිළිබද සෑහීමකට පත්වන්නේ නම් ප්‍රදේශීය ලේකම්/අත්කර ගැනීමේ නිලධාරී වෙත ඉදිරිපත් වී අදාළ වව්චරපත්වල අත්සන තැබීම කළ යුතුය. ඉන්පසු ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් අදාළ ආයතනවලින් මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා ගෙන ඉඩම් හිමිකරුවන් වෙත වන්දි ගෙවීම සිදු කරනු ලබයි.

ඉඩම් කාර්යය සංග්‍රහයේ පිටු අංක 275 සිට 343 දක්වා ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනත ඇතුළත්ව ඇත.

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතට අදාළව පාර්ලිමේන්තුව මගින් සම්මත කරන ලද අංක 1864/54 හා 2014.05.30 දිනැති ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන ලද ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ රෙගුලාසි සහ අංක 1991/47 හා 2016.11.04 දිනැති ගැසට් පත්‍රය මගින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන ලද ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ රෙගුලාසි වල ඇතුළ ව්‍යාපෘති  20කට අදාළ ඉඩම් අත්කර ගැනීම් සදහා පමණක් මෙම ක්‍රමවේදය අදාළ වේ. 

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ 4 වගන්තිය යටතේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන විරෝධතා සැළකිල්ලට ගෙන ඉල්ලුම්කාර අමාත්‍යාංශයේ ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් ඉඩම අත්කර ගැනීමේ කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යාම අවශ්‍ය බවට නිර්දේශයක් ඉදිරිපත් කරන්නේනම් ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ 5 වන වගන්තිය යටතේ ප්‍රකාශය අනුව අත්කර ගැනීමට ගනු ලබන තීරණය ගැසට් පත්‍ර යේ පලකර ප්‍රසිද්ධියට පත් කරනු ලැබේ.

Top
istanbul escort istanbul escort marmaris escort istanbul escort izmit escort izmir escort kartal escort bodrum escort sakarya escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort kayseri escort anadolu yakası escort Kayseri Escort
porno izle hard porno Rus porno izle Türk Porno Sikiş izle HD Sex Video Cici Anne