පුවත් සහ සිදුවීම්

 • අප්‍රේල් 12, 2023

  සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරයේ රාජකාරී භාරගැනීම

  වැඩිදුර කියවන්න
 • සැප්තැම්බර් 20, 2022

  තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත සම්බන්ධ පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම (පළමු සැසිය)

  වැඩිදුර කියවන්න
 • සැප්තැම්බර් 2, 2022

  සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍ය ධුරයේ රාජකාරී අරඹමින්

  වැඩිදුර කියවන්න
Top