ඉඩම් අමාත්‍යාංශය

පුවත් සහ සිදුවීම්

 • අගෝස්තු 27, 2020

  ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ තානාපති හා ගරු ඉඩම් අමාත්‍යතුමා අතර පැවති සුහද හමුව

  වැඩිදුර කියවන්න
 • අගෝස්තු 24, 2020

  ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඉඩම් හා දේපළ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ධුරයේ රාජකාරී භාරගැනීම

  වැඩිදුර කියවන්න
 • අගෝස්තු 17, 2020

  ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඉඩම් හා දේපළ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ රාජකාරී භාරගැනීම

  වැඩිදුර කියවන්න
 • අගෝස්තු 14, 2020

  ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරයේ රාජකාරී භාරගැනීම

  වැඩිදුර කියවන්න
 • අගෝස්තු 13, 2020

  ඉඩම් අමාත්‍ය ධුරයේ රාජකාරී අරඹමින් . . . .

  වැඩිදුර කියවන්න
 • ජනවාරි 1, 2020

  “හැදෙන රටට වැඩෙන ගසක් ” ජාතික රුක් රෝපණ වැඩසටහන

  වැඩිදුර කියවන්න
Top