සේවාවන්

  1. ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ වන ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථාවන්හි විෂයයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසු විපරම් කිරීම, ඇගයීම හා අධික්ෂණය
  2. රජයේ ඉඩම් පරිපාලනය, කළමනාකරණය, ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම්කරණය හා අධික්ෂණය
  3. ඉඩම් නිරවුල් කිරීම හා ඉඩම් හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ කටයුතු අධික්ෂණය
  4. රටේ සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය වන්නා වු ඉඩම් අප්‍රමාදව හා නියමානුකූලව ලබාදීම පිළිබඳව අධීක්ෂණය
  5. ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට පැවරී ඇති ඉඩම් පරිපාලනය සහ නීත්‍යානුකූලව බෙදාදීම අධික්ෂණය
  6. ඉඩම් මැනීම සහ සිතියම්ගත කිරීම, ඉඩම් තොරතුරු සහ අදාළ සේවාවන් ලබාදීම අධික්ෂණය
Top
istanbul escort istanbul escort marmaris escort istanbul escort izmit escort izmir escort kartal escort bodrum escort sakarya escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort kayseri escort anadolu yakası escort Kayseri Escort
porno izle hard porno Rus porno izle Türk Porno Sikiş izle HD Sex Video Cici Anne