සේවාවන්

  1. සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය(ඉඩම් අංශය) යටතේ වන ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන හා රාජ්‍ය සංස්ථාවන්හි විෂයයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, පසු විපරම් කිරීම, ඇගයීම හා අධික්ෂණය
  2. රජයේ ඉඩම් පරිපාලනය, කළමනාකරණය, ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම්කරණය හා අධික්ෂණය
  3. ඉඩම් නිරවුල් කිරීම හා ඉඩම් හිමිකම් ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ කටයුතු අධික්ෂණය
  4. රටේ සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය වන්නා වු ඉඩම් අප්‍රමාදව හා නියමානුකූලව ලබාදීම පිළිබඳව අධීක්ෂණය
  5. ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට පැවරී ඇති ඉඩම් පරිපාලනය සහ නීත්‍යානුකූලව බෙදාදීම අධික්ෂණය
  6. ඉඩම් මැනීම සහ සිතියම්ගත කිරීම, ඉඩම් තොරතුරු සහ අදාළ සේවාවන් ලබාදීම අධික්ෂණය

රජයේ ඉඩම් බදු ලබාදීමේ ක්‍රියාවලිය

රජයේ ඉඩම් බදු ලබාදීමේ ක්‍රියාවලිය දැනගැනීම සඳහා පහත දිගුව වෙත යන්න.
රජයේ ඉඩම් බදු ලබාදීමේ ක්‍රියාවලිය

Top