கௌரவ அமைச்சர் அவர்களின் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்பு
காணி அமைச்சின் செயலாளராக திரு. ஆர். ஏ. ஏ. கே. ரணவக்க அவர்கள் 2020.08.14 ஆம் திகதி காணி அமைச்சில் தமது கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றார்.
Top