ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරයේ රාජකාරී භාරගැනීම
ආර්.ඒ.ඒ.කේ.රණවක මහතා, 2020.08.14 වන දින ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරයේ රාජකාරී භාරගන්නා ලදී.
Top