සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරයේ රාජකාරී භාරගැනීම
ඩබ්.ඒ. චූලානන්ද පෙරේ‍රා මහතා, 2022.07.25 වන දින සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරයේ රාජකාරී භාරගන්නා ලදී.
Top