පී.එම්.එච්.ප්‍රියදර්ශනී මිය
අතිරේක ලේකම් (ව්‍යාපෘති)
ජංගම දුරකථන අංකය : 077-5375211
අභ්‍යන්තර දිගුව : 4238
විද්‍යුත් ලිපිනය : adsec_pro@landmin.gov.lk
එන්.පී. අමරතුංග
සහකාර ලේකම් (ව්‍යාපෘති)
ජංගම දුරකථන අංකය : 071-3389620 / 077-6254430
අභ්‍යන්තර දිගුව : 4042
විද්‍යුත් ලිපිනය : sas_pro@landmin.gov.lk
ඒ. එස්. සෙනෙවිරත්න මෙය
සහකාර ලේකම් (ව්‍යාපෘති)
ජංගම දුරකථන අංකය : 071-3150553
ව්‍යාපෘති අංශය
අභ්‍යන්තර දිගුව : 4043
විද්‍යුත් ලිපිනය : project@landmin.gov.lk

කරනු ලබන කාර්යයන්

Top
istanbul escort istanbul escort marmaris escort istanbul escort izmit escort izmir escort kartal escort bodrum escort sakarya escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort kayseri escort anadolu yakası escort Kayseri Escort
porno izle hard porno Rus porno izle Türk Porno Sikiş izle HD Sex Video Cici Anne