අතිරේක ලේකම් (ව්‍යාපෘති)
පී. බී. ඩබ්ලිව්. එස්. ප්‍රසාද්
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ව්‍යාපෘති)
ඝෘජු දුරකථන අංකය :
අභ්‍යන්තර දිගුව : 4236
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් ලිපිනය : sas_pro@landmin.gov.lk
ව්‍යාපෘති අංශය
ඝෘජු දුරකථන අංකය :
අභ්‍යන්තර දිගුව : 4043
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් ලිපිනය : project@landmin.gov.lk

කරනු ලබන කාර්යයන්

Top