එන්. ඒ. පී. නිශ්ශංක මිය
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ක්‍රමසම්පාදන)
ජංගම දුරකථන අංකය: 071-3610845
අභ්‍යන්තර දිගුව : 4215
විද්‍යුත් ලිපිනය : dg_plan@landmin.gov.lk
ආර්. එම්. අජිත් චන්ද්‍රසිරි මහතා
අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)
ජංගම දුරකථන අංකය: 070-3580257
අභ්‍යන්තර දිගුව : 4318
විද්‍යුත් ලිපිනය : ad_plan1@landmin.gov.lk
ඊ. ඒ. සී. යූ. එදිරිසිංහ මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)
ජංගම දුරකථන අංකය: 071-8025800
අභ්‍යන්තර දිගුව : 4309
විද්‍යුත් ලිපිනය : ad_plan2@landmin.gov.lk
බී. එම්. සිරිමාන්න මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂක (සැලසුම්)
ජංගම දුරකථන අංකය: 071-4418830
සැලසුම් අංශය
අභ්‍යන්තර දිගුව : 4207
ෆැක්ස් : 011-2885070
විද්‍යුත් ලිපිනය : planinig@landmin.gov.lk

තිරසර සංවර්ධනය උදෙසා ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු හා ආයතනවලට අදාල වාර්ෂික ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා සැලසුම්කරණය, මෙහෙයවීම හා ඇගයීම සැලසුම් අංශයේ කාර්යභාරයයි.

ප්‍රධාන කාර්යයන්

Top
istanbul escort istanbul escort marmaris escort istanbul escort izmit escort izmir escort kartal escort bodrum escort sakarya escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort kayseri escort anadolu yakası escort Kayseri Escort
porno izle hard porno Rus porno izle Türk Porno Sikiş izle HD Sex Video Cici Anne