ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඉඩම් හා දේපළ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ රාජකාරී භාරගැනීම

ගරු ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඉඩම් හා දේපළ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ලෙස රොෂාන් රණසිංහ මැතිතුමා 2020.08.17 වන දින රාජකාරී භාර ගන්නා ලදී. මෙම අවස්ථාව සඳහා ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ද සහභාගී විය.

Top