ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඉඩම් හා දේපළ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ධුරයේ රාජකාරී භාරගැනීම

එස්.ඩී.ඒ.බී. බොරලැස්ස මහතා 2020.08.24 වන දින ඉඩම් කලමනාකරණ කටයුතු, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඉඩම් හා දේපළ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් ධුරයේ රාජකාරී භාරගන්නා ලදී.

 

Top