ඉඩම් අමාත්‍යාංශය

ඉඩම් අමාත්‍ය ධුරයේ රාජකාරී අරඹමින් . . . .

ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ඉඩම් අමාත්‍ය ලෙස ගරු එස් . එම්. චන්ද්‍රසේන මැතිතුමා  2020.08.13 දින අමාත්‍යාංශයේ දී රාජකාරී භාරගන්නා ලදී.

Top