ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරයේ රාජකාරී භාරගැනීම

ආර්.ඒ.ඒ.කේ.රණවක මහතා, 2020.08.14 වන දින ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්  ධුරයේ රාජකාරී භාරගන්නා ලදී.

no images were found

Top