සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරයේ රාජකාරී භාරගැනීම

එච්. එම්. බී. පී. හේරත් මහතා, 2023.04.12 වන දින සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ධුරයේ රාජකාරී භාරගන්නා ලදී.

Top