තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත සම්බන්ධ පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම (පළමු සැසිය)

දිනය – 2022.09.20
සම්පත් දායකත්වය – නීතිඥ ජගත් ලියන ආරචිචි මහතා, කොමසාරිස්, තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව
සහභාගී වූ අය – අමාත්‍යාංශයේ හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති සියළුම දෙපාර්තමේන්තු වල ප්‍රධානීන් හා සෙසු මාණ්ඩලික නිළධාරීන්

Top