ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ තානාපති හා ගරු ඉඩම් අමාත්‍යතුමා අතර පැවති සුහද හමුව

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ තානාපති යූරි බී.මෙටෙරි (Yuri B. Materiy) මහතා හා ගරු ඉඩම් අමාත්‍ය එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මැතිතුමා  2020.08.27 (අද දින) ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේදී සාකච්ඡාවක නිරත විය.

no images were found

Top