නම්කළ නිලධාරී හා තොරතුරු නිලධාරී පිළිබද විස්තර

 

නම් කළ නිලධාරි

 

නම : ආර්.ඒ.ඒ.කේ.රණවක
තනතුර : ලේකම්
ලිපිනය : ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, 1200/6, “මිහිකත මැදුර”,
රජමල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල.
දුරකතන අංකය : 011-2888907
ෆැක්ස් අංකය : 011-2887404

 

තොරතුරු නිලධාරි

 

නම : ඩබ්ලිව්.එම්.දීප්ති ප්‍රනාන්දු
තනතුර : අතිරේක ලේකම් (පාලන)
ලිපිනය : ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය,1200/6, “මිහිකත මැදුර”,
රජමල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල.
දුරකතන අංකය : 011-2887441
ෆැක්ස් අංකය : 011-2887445
Top