නම්කළ නිලධාරී හා තොරතුරු නිලධාරී පිළිබද විස්තර

 

නම් කළ නිලධාරි

 
නම : සුජීවා එස්. ගුරුගේ මිය
තනතුර : අතිරේක ලේකම් (පාලන)
ලිපිනය : ඉඩම් අමාත්‍යාංශය, 1200/6, “මිහිකත මැදුර”,
රජමල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල.
දුරකතන අංකය : 011-2887441
ඊ - තැපෑල : adsec_admin@landmin.gov.lk
ෆැක්ස් අංකය : 011-2887404
   

තොරතුරු නිලධාරී

 
නම : පුබුදිකා එස්. බණ්ඩාර
තනතුර : ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)
ලිපිනය : ඉඩම් අමාත්‍යාංශය, 1200/6, “මිහිකත මැදුර”,
රජමල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල.
දුරකතන අංකය : 011-2797544
ඊ - තැපෑල : sas_admin@landmin.gov.lk
ෆැක්ස් අංකය : 011-2887404
 
Top