නම්කළ නිලධාරී හා තොරතුරු නිලධාරී පිළිබද විස්තර

 

නම් කළ නිලධාරි

 
නම : සුජීවා එස්. ගුරුගේ
තනතුර : අතිරේක ලේකම් (පාලන)
ලිපිනය : ඉඩම් අමාත්‍යාංශය, 1200/6, “මිහිකත මැදුර”,
රජමල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල.
දුරකතන අංකය : 011-2887441
ඊ - තැපෑල : adsec_admin@landmin.gov.lk
ෆැක්ස් අංකය : 011-2887404
   

තොරතුරු නිලධාරී

 
නම : පුබුදිකා එස්. බණ්ඩාර
තනතුර : ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)
ලිපිනය : ඉඩම් අමාත්‍යාංශය, 1200/6, “මිහිකත මැදුර”,
රජමල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල.
දුරකතන අංකය : 011-2797544
ඊ - තැපෑල : sas_admin@landmin.gov.lk
ෆැක්ස් අංකය : 011-2887404
 
Top
istanbul escort istanbul escort marmaris escort istanbul escort izmit escort izmir escort kartal escort bodrum escort sakarya escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort kayseri escort anadolu yakası escort Kayseri Escort
porno izle hard porno Rus porno izle Türk Porno Sikiş izle HD Sex Video Cici Anne