නම් කළ නිලධාරි

නම : සුජීවා එස්. ගුරුගේ
තනතුර : අතිරේක ලේකම් (පාලන)
ලිපිනය : සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය(ඉඩම් අංශය), 1200/6, “මිහිකත මැදුර”,
රජමල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල.
දුරකතන අංකය : 011-2887441
ඊ - තැපෑල : adsec_admin@landmin.gov.lk
ෆැක්ස් අංකය : 011-2887404

තොරතුරු නිලධාරි

නම : සූරියා පී සිරිමාන්න මිය
තනතුර: ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන)
ලිපිනය : සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශය(ඉඩම් අංශය), 1200/6, “මිහිකත මැදුර”,
රජමල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල.
දුරකතන අංකය : 011-2887441
ඊ - තැපෑල : sas_admin@landmin.gov.lk
ෆැක්ස් අංකය : 011-2887404
Top