காணி அமைச்சு

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

 • ஆகஸ்ட் 27, 2020

  இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தூதர் மற்றும் கௌரவ காணி அமைச்சருக்கு இடையே நட்புரீதியான சந்திப்பு…

  மேலும் வாசிக்க
 • ஆகஸ்ட் 24, 2020

  காணி முகாமைத்துவ அலுவல்கள், அரச தொழிற்முயற்சிகள் காணிகள் மற்றும் சொத்துக்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சின் செயலாளர் பதவியின் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றல்

  மேலும் வாசிக்க
 • ஆகஸ்ட் 17, 2020

  காணி முகாமைத்துவ அலுவல்கள், அரச தொழிற்முயற்சிகள் காணிகள் மற்றும் சொத்துக்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சர் பதவியின் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றல்

  மேலும் வாசிக்க
 • ஆகஸ்ட் 14, 2020

  அமைச்சின் செயலாளர் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்பு

  மேலும் வாசிக்க
 • ஆகஸ்ட் 13, 2020

  கௌரவ அமைச்சர் அவர்களின் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்பு

  மேலும் வாசிக்க
Top