பணியாளர்கள் தகவல்

Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு.ஹரின் பர்னாண்டோ அவர்கள் அமைச்சர் 011-2887440
011-2868917 minister@landmin.gov.lk 4300
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. ஆர். ஏ. ஏ. கே. ரணவக்க அவர்கள் செயலாளர் 011-2888907
011-2887404 secretary@landmin.gov.lk 4317
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. ஆர். பி. டி. எஸ். டி. பெரேரா பிரதம நிதி உத்தியோகத்தர் 011-2080248
070-3855692
011-2888906 cfo@landmin.gov.lk 4351
திரு . இ. எல். ஏ . பி. குமார பிரதம கணக்காளர் 011-2888906
076-1492755
011-2888906 ca@landmin.gov.lk 4321
யு.டபிள்யூ.என்.ஜே.குணதுங்க கணக்காளர் (கொடுப்பனவு) 011-2797525
071-2002868
011-2887436 acc_pay@landmin.gov.lk 4325
செல்வி. எல். எல். டி. பெரேரா கணக்காளர் (வழங்கல்) 011-2797523
071-3277185
011-2888906 acc_sup@landmin.gov.lk 4323
கணக்குப் பிரிவு 011-2797524 011-2888906 accounts@landmin.gov.lk 4324
சிராப்பர் 011-2888906 4322
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. டி. டி. கே. விக்கிரமஆராச்சி மேலதிக செயலாளர் (காணி) 011-2863549
071-1903688
011-2887434 adsec_land@landmin.gov.lk 4316
திருமதி. ஆர். ஏ. என். குமாரி சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (காணி) 011-2797529
071-8119795
011-2863557 sas_land@landmin.gov.lk 4329
ஜெ. எல். சி கே. திரு ஜெயசிங்க உதவிச் செயலாளர் (காணி I) 011-2797548
071-1041747
011-2885429 as_land1@ landmin.gov.lk 4348
திருமதி என்.எம்.தயானந்தா உதவிச் செயலாளர் (காணி II) 011-2797530 011-2885429 as_land2@ landmin.gov.lk 4330
காணி அலகு 011–2797500 011 –2867088 4356 / 4354
Name Designation Phone Fax Email Ext
திருமதி பி.எச்.தீப்தி அனுராதிகா பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர் 011-2797520
011-2863811 cia@landmin.gov.lk 4352
உள்ளக கணக்காய்வு பிரிவு audit@landmin.gov.lk 4350
Name Designation Phone Fax Email Ext
திருமதி. ஈ. ஏ. ஆர். ரேணுகா மேலதிக செயலாளர் (அபிவிருத்தி) 011-2863813 011-2863813 adsec_dev@landmin.gov.lk 4337
காணி எடுத்துக் கொள்ளல் அலகு
திருமதி புபுதிகா எஸ். பண்டாரா பணிப்பாளர் (காணி எடுத்துக்கொள்ளல்) 011-2797531 011-2863813 dir_landacq@landmin.gov.lk 4331
திருமதி. ஏ. எஸ். கோகிலா ஹேமச்சந்திர உதவிச் பணிப்பாளர் (காணி எடுத்துக்கொள்ளல்) 011-2797527 011-2863813 ad_land@landmin.gov.lk 4327
திருமதி அஷானி எஸ் செனவிரத்ன உதவிச் பணிப்பாளர் (காணி எடுத்துக்கொள்ளல்) 011-2797549 ad_landnirp@landmin.gov.lk 4349
காணி எடுத்துக் கொள்ளல் அலகு 011-2867088 landacq@landmin.gov.lk
கொள்கை அலகு
திருமதி. ஜே. ஏ. டீ. ஆர். ஜயசூரிய பணிப்பாளர் (காணி கொள்கை) 011-2797462
071-1614040
dir_landpol@landmin.gov.lk 4309
கொள்கை அலகு 011-2863813 4207
Name Designation Phone Fax Email Ext
திருமதி. என். ஏ. பி. நிஸ்ஸங்க பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்) 0112-797547 011-2887445 dg_plan@landmin.gov.lk 4347
திரு. ஆர். எம். சந்திரசிறி உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) dir_plan@landmin.gov.lk 4218
திருமதி. ஈ. ஏ. சீ. யு. எதிரிசிங்க உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) ad_plan2@landmin.gov.lk 4309
திருமதி பி.எம். சிறிமான்னா உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 4309
திட்டமிடல் பிரிவு 011-2887445 planning@landmin.gov.lk 4353
Name Designation Phone Fax Email Ext
திருமதி. எஸ். எஸ். குருகே மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்) 011-2887441
071-4221378
011-2887445 adsec_admin@landmin.gov.lk 4336
திருமதி சூர்யா பி. சிறிமான்ன சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)(க.நி) 011-2797544
011-2885429 sas_admin@landmin.gov.lk 4344
திருமதி கே. டபிள்யூ. ஜீ. ஜே. பெரேரா உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம் I) 011-2797545
071-6438736
011-2885429 as_admin1@landmin.gov.lk 4345
திருமதி டபிள்யூ.என்.கே. வெரகல உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம் II) 011-2797541
071-6088763
011-2885429 as_admin2@landmin.gov.lk 4341
நிர்வாக பிரிவு 011-2885429 admin@landmin.gov.lk 4328
Top
istanbul escort istanbul escort marmaris escort istanbul escort izmit escort izmir escort kartal escort bodrum escort sakarya escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort kayseri escort anadolu yakası escort Kayseri Escort
konya escort bayan
porno izle hard porno Rus porno izle Türk Porno Sikiş izle HD Sex Video Cici Anne hd porn
olgun porno