பணியாளர்கள் தகவல்

உங்கள் பிரச்சினை காணி தொடர்பானதாக இருந்தால், காணிப் பிரிவையும், காணி சுவீகரிப்பு தொடர்பானதாக இருந்தால் காணி எடுத்தற் பிரிவையும் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு.ஹரின் பர்னாண்டோ அவர்கள் அமைச்சர் 011-2887440
011-2868917 minister@landmin.gov.lk 4300
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. எச். எம். பி. பி. ஹேரத் செயலாளர் 011-2888907
011-2887404 secretary@landmin.gov.lk 4317
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. ஆர். பி. டி. எஸ். டி. பெரேரா பிரதம நிதி உத்தியோகத்தர் 011-2080248
070-3855692
011-2888906 cfo@landmin.gov.lk 4351
திரு . இ. எல். ஏ . பி. குமார பிரதம கணக்காளர் 011-2888906
076-1492755
011-2888906 ca@landmin.gov.lk 4321
யு.டபிள்யூ.என்.ஜே.குணதுங்க கணக்காளர் (கொடுப்பனவு) 011-2797525
071-2002868
011-2887436 acc_pay@landmin.gov.lk 4325
செல்வி. எல். எல். டி. பெரேரா கணக்காளர் (வழங்கல்) 011-2797523
071-3277185
011-2888906 acc_sup@landmin.gov.lk 4323
கணக்குப் பிரிவு 011-2797524 011-2888906 accounts@landmin.gov.lk 4324
சிராப்பர் 011-2888906 4322
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. டி. டி. கே. விக்கிரமஆராச்சி மேலதிக செயலாளர் (காணி) 011-2863549
071-1903688
011-2887434 adsec_land@landmin.gov.lk 4316
திருமதி. ஆர். ஏ. என். குமாரி சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (காணி) 011-2797529
071-8119795
011-2863557 sas_land@landmin.gov.lk 4329
ஜெ. எல். சி கே. திரு ஜெயசிங்க உதவிச் செயலாளர் (காணி I) 011-2797548
071-1041747
011-2885429 as_land1@ landmin.gov.lk 4348
திருமதி என்.எம்.தயானந்தா உதவிச் செயலாளர் (காணி II) 011-2797530 011-2885429 as_land2@ landmin.gov.lk 4330
காணி அலகு 011–2797500 011 –2867088 4356 / 4354
Name Designation Phone Fax Email Ext
திருமதி பி.எச்.தீப்தி அனுராதிகா பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர் 011-2797520
011-2863811 cia@landmin.gov.lk 4352
உள்ளக கணக்காய்வு பிரிவு audit@landmin.gov.lk 4350
Name Designation Phone Fax Email Ext
திருமதி. ஈ. ஏ. ஆர். ரேணுகா மேலதிக செயலாளர் (அபிவிருத்தி) 011-2863813 011-2863813 adsec_dev@landmin.gov.lk 4337
காணி எடுத்துக் கொள்ளல் அலகு
திருமதி புபுதிகா எஸ். பண்டாரா பணிப்பாளர் (காணி எடுத்துக்கொள்ளல்) 011-2797531 011-2863813 dir_landacq@landmin.gov.lk 4331
திருமதி. ஏ. எஸ். கோகிலா ஹேமச்சந்திர உதவிச் பணிப்பாளர் (காணி எடுத்துக்கொள்ளல்) 011-2797527 011-2863813 ad_land@landmin.gov.lk 4327
திருமதி அஷானி எஸ் செனவிரத்ன உதவிச் பணிப்பாளர் (காணி எடுத்துக்கொள்ளல்) 011-2797549 ad_landnirp@landmin.gov.lk 4349
காணி எடுத்துக் கொள்ளல் அலகு 011-2867088 landacq@landmin.gov.lk
கொள்கை அலகு
திருமதி. ஜே. ஏ. டீ. ஆர். ஜயசூரிய பணிப்பாளர் (காணி கொள்கை) 011-2797462
071-1614040
dir_landpol@landmin.gov.lk 4309
கொள்கை அலகு 011-2863813 4207
Name Designation Phone Fax Email Ext
திருமதி. என். ஏ. பி. நிஸ்ஸங்க பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்) 0112-797547 011-2887445 dg_plan@landmin.gov.lk 4347
திரு. ஆர். எம். சந்திரசிறி உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) dir_plan@landmin.gov.lk 4218
திருமதி. ஈ. ஏ. சீ. யு. எதிரிசிங்க உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) ad_plan2@landmin.gov.lk 4309
திருமதி பி.எம். சிறிமான்னா உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 4309
திட்டமிடல் பிரிவு 011-2887445 planning@landmin.gov.lk 4353
Name Designation Phone Fax Email Ext
திருமதி. எஸ். எஸ். குருகே மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்) 011-2887441
071-4221378
011-2887445 adsec_admin@landmin.gov.lk 4336
திருமதி சூர்யா பி. சிறிமான்ன சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)(க.நி) 011-2797544
011-2885429 sas_admin@landmin.gov.lk 4344
திருமதி கே. டபிள்யூ. ஜீ. ஜே. பெரேரா உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம் I) 011-2797545
070-6167577
011-2885429 as_admin1@landmin.gov.lk 4345
திருமதி டபிள்யூ.என்.கே. வெரகல உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம் II) 011-2797541
071-608873
011-2885429 as_admin2@landmin.gov.lk 4341
நிர்வாக பிரிவு 011-2885429 admin@landmin.gov.lk 4328
No information found
Name Designation Phone Fax Email Ext
காணி எடுத்தற் மீளாய்வுச் சபை 011-2884522 011-2884522
Top