பணியாளர்கள் தகவல்

Name Designation Phone Fax Email Ext
கௌரவ. எஸ். எம். சந்திரசேன அமைச்சர் 011-2887440
011-2868917 minister@landmin.gov.lk 4300
Name Designation Phone Fax Email Ext
கௌரவ எஸ். பி. திசாநாயக்க இராஜாங்க அமைச்சர் 011-2888308
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. ஆர். ஏ. ஏ. கே. ரணவக்க செயலாளர் 011-2888907
071-4441612
011-2887404 secretary@landmin.gov.lk 4317
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. எம். சீ. எல். ருட்றிகோ செயலாளர், இராஜாங்க அமைச்சு 0112-863813 0112-863813
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. டி. டி. கே. விக்கிரமஆராச்சி மேலதிக செயலாளர் (காணி) 011-2863543 077-3508886 011-2887434 addlsecland@landmin.gov.lk 4316
பணிப்பாளர் (காணி எடுத்துக் கொள்ளல்) 011-2797531 011-2863557 dirland@landmin.gov.lk 4331
திருமதி. ஆர். ஏ. என். குமாரி சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (காணி) 011-2797529 071-8119795 011-2863557 sasland@landmin.gov.lk 4329
உதவிப் பணிப்பாளர் (காணி எடுத்துக்கொள்ளல்- NIRP) 011-2797549 011-2863557 adlandnirp@landmin.gov.lk 4349
திருமதி. ஏ. எஸ். கோகிலா ஹேமச்சந்திர உதவிப் பணிப்பாளர் (காணி எடுத்துக் கொள்ளல்) 011-2797527 070-3900660 011-2863557 adland2@landmin.gov.lk 4327
உதவிச் செயலாளர் (காணி) 011-2797548 011-2867088 asland1@landmin.gov.lk 4348
உதவிப் பணிப்பாளர் (காணி கொள்கை) 011-2797530 011-2867088 4330
காணி அலகு 011-2867088 devpoli@landmin.gov.lk 4356 4354
காணி எடுத்துக்கொள்ளல் அலகு 011-2863557 landaqui@landmin.gov.lk 4355
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. ஆர். பி. டி. எஸ். டி. பெரேரா பிரதம நிதி உத்தியோகத்தர் 011-2797544 011-2888906 cfo@landmin.gov.lk 4351
செல்வி. எல். எம். தெனவக்க பிரதம கணக்காளர் 011-2888906 077-6031580 011-2888906 cacc@landmin.gov.lk 4321
திரு. டப்ளியூ. டி. சந்தீப் பி. சிறிவர்தன கணக்காளர் (கொடுப்பனவு) 011-2797525 071-4800079 011-2888906 accpay@landmin.gov.lk 4325
செல்வி. எல். எல். டி. பெரேரா கணக்காளர் (வழங்கல்) 011-2797523 071-7185101 011-2888906 accsup@landmin.gov.lk 4323
கணக்குப் பிரிவு 011-2797524 011-2888906 accounts@landmin.gov.lk 4324
சிராப்பர் 011-2888906 4322
திரு. பி. நலின் ஒபேசேன களஞ்சிய பொறுப்பாளர் 011-2888906 4329
Name Designation Phone Fax Email Ext
திருமதி. எஸ். எஸ். குருகே மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்) 011-2887441
077-3565641
011-2887445 addlsecadmin@landmin.gov.lk 4336
திருமதி புபுதிகா எஸ். பண்டாரா சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)(க.நி) 011-2797544 011-2885429 sasadmin@landmin.gov.lk 4344
திருமதி. அஷானி பியசுமன உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம் I) 011-2797545 071-6438736 011-2885429 sasadmin@landmin.gov.lk 4345
திருமதி. டி. வி. தமிலா பிரசாதினி தயானந்த உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம் II) 011-2797541 077-7412502 011-2885429 asadmin2@landmin.gov.lk 4341
அச்சிரா என். சில்வா சட்ட அலுவலர் (ப.க) 011 - 2797515 011-2885429 leagal@ landmin.gov.lk 4315
திருமதி. டி. ஆர். ஏ. தலாபிட்டிய நிர்வாக உத்தியோகத்தர் 011-2797526
071-5552165
011-2885429 ao@landmin.gov.lk 4326
திருமதி. டப்ளியூ. பி. எஸ். நாலிக்கா விக்ரமசிங்க மொழிபெயர்ப்பாளர் (ஆங்கிலம் - சிங்களம்) 011-2797546 011-2885429 transeng@landmin.gov.lk 4346
திருமதி. என். சீனியா அமீத் மொழிபெயர்ப்பாளர் (தமிழ் - சிங்களம்) 011-2797542 011-2885429 transtamil@landmin.gov.lk 4342
திரு. எம். டப்ளியூ. ஜே. கே. ஜயதிலக்க போக்குவரத்து உத்தியோகத்தர் 011-2885429 4343
நிர்வாக பிரிவு 011-2885429 admin@landmin.gov.lk 4328
Name Designation Phone Fax Email Ext
திருமதி. ஈ. ஏ. ஆர். ரேணுகா மேலதிக செயலாளர் (அபிவிருத்தி) 011-2863813 071-8024925 011-2863813 addlsecbim@landmin.gov.lk 4337
திருமதி. டீ. பி. லியன பட்டபெந்தி சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி) 011-2797465
071-8560664
041-2234563
011-2863813 sasbim@landmin.gov.lk 4218
திருமதி. ஆர். பி. ரத்னா ரணசிங்ஹ பணிப்பாளர் (காணி கொள்கை) 011-2797462 071-8133676 011-2078836 011-2863813 sasbim@landmin.gov.lk 4215
உதவிச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி) 011-2797500 011-2863813 -4309
திரு. பீ. எச். பீ. சிறில் சாந்த ஒருங்கிணைப்பாளர் (நில அளவை) பிரதி நில அளவையாளர் நாயகம் 011-2369026 071-8581657 011-2369026
திருமதி. பீ. எம். எச். பிரியதர்ஷனி ஒருங்கிணைப்பாளர் (மதிப்பீடு) ஆணையாளர் (மதிப்பீடு) 011-2797467 077-5375211 4220
ஒருங்கிணைப்பாளர் (பதிவு) சிரேஷ்ட பிரதி பதிவாளர் நாயகம் 011-2889496 011-2889517 -
அபிவிருத்திப் பிரிவு 011-2797500 011-2863813 bimsaviya@landmin.gov.lk 4207
Name Designation Phone Fax Email Ext
செல்வி. கே. கே. சீ. கன்னங்கர பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர் 011-2797520
071-4960658
011-2863811 ciauditor@landmin.gov.lk 4352
உள்ளக கணக்காய்வு பிரிவு audit@landmin.gov.lk 4350
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. ஆர். டப்ளியூ. எம். கே. பி. வலிமுணி ஊடக உதவியாளர் 011-2866830
011-2797440
011-2866830 4040
மாநாட்டு மண்டபம் 4304
Name Designation Phone Fax Email Ext
திருமதி. எம். ஏ. பி. எஸ். ஜி. பண்டாரநாயக்க பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்) 011-2797547
077-2063647
011-2887445 depdirplan@landmin.gov.lk 4347
திரு. ஆர். எம். அஜித் சந்திரசிறி உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
திருமதி. ஈ. ஏ. சீ. யு. எதிரிசிங்க உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
திட்டமிடல் பிரிவு planning@landmin.gov.lk 4353
Top