பணியாளர்கள் தகவல்

Name Designation Phone Fax Email Ext
கௌரவ. எஸ். எம். சந்திரசேன அமைச்சர் 011-2887440
011-2868917 minister@landmin.gov.lk 4300
Name Designation Phone Fax Email Ext
கௌரவ எஸ். பி. திசாநாயக்க இராஜாங்க அமைச்சர் 011-2888308
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. ஆர். ஏ. ஏ. கே. ரணவக்க செயலாளர் 011-2888907
071-4441612
011-2887404 secretary@landmin.gov.lk 4317
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. ஆர். பி. டி. எஸ். டி. பெரேரா பிரதம நிதி உத்தியோகத்தர் 011-2080248
070-3855692
011-2888906 cfo@landmin.gov.lk 4351
செல்வி. எல். எம். தெனவக்க பிரதம கணக்காளர் 011-2888906 011-2888906 cacc@landmin.gov.lk 4321
யு.டபிள்யூ.என்.ஜே.குணதுங்க கணக்காளர் (கொடுப்பனவு) 011-2797525
071-2002868
011-2888906 accpay@landmin.gov.lk 4325
செல்வி. எல். எல். டி. பெரேரா கணக்காளர் (வழங்கல்) 011-2797523
071-3277185
011-2888906 accsup@landmin.gov.lk 4323
கணக்குப் பிரிவு 011-2797524 011-2888906 accounts@landmin.gov.lk 4324
சிராப்பர் 011-2888906 4322
திரு. பி. நலின் ஒபேசேன களஞ்சிய பொறுப்பாளர் 011-2888906 4329
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. டி. டி. கே. விக்கிரமஆராச்சி மேலதிக செயலாளர் (காணி) 011-2863549
071-1903688
011-2887434 addlsecland@landmin.gov.lk 4316
பணிப்பாளர் (காணி எடுத்துக் கொள்ளல்) 011-2797531 011-2863557 dirland@landmin.gov.lk 4331
திருமதி. ஆர். ஏ. என். குமாரி சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (காணி) 011-2797529
071-8119795
011-2863557 sasland@landmin.gov.lk 4329
உதவிப் பணிப்பாளர் (காணி எடுத்துக்கொள்ளல்- NIRP) 011-2797549 011-2863557 adlandnirp@landmin.gov.lk 4349
திருமதி. ஏ. எஸ். கோகிலா ஹேமச்சந்திர உதவிப் பணிப்பாளர் (காணி எடுத்துக் கொள்ளல்) 011-2797527
0703900660
011-2863557 adland2@landmin.gov.lk 4327
உதவிச் செயலாளர் (காணி) 011-2797548 011-2867088 asland1@landmin.gov.lk 4348
உதவிப் பணிப்பாளர் (காணி கொள்கை) 011-2797530 011-2867088 4330
காணி அலகு 011-2867088 devpoli@landmin.gov.lk 4356 4354
காணி எடுத்துக்கொள்ளல் அலகு 011-2863557 landaqui@landmin.gov.lk 4355
Name Designation Phone Fax Email Ext
செல்வி. கே. கே. சீ. கன்னங்கர பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர் 011-2797520
011-2863811 ciauditor@landmin.gov.lk 4352
உள்ளக கணக்காய்வு பிரிவு audit@landmin.gov.lk 4350
Name Designation Phone Fax Email Ext
திருமதி. ஈ. ஏ. ஆர். ரேணுகா மேலதிக செயலாளர் (அபிவிருத்தி) 011-2863813 011-2863813 addlsecbim@landmin.gov.lk 4337
திருமதி. டீ. பி. லியன பட்டபெந்தி சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி) 011-2797465
041-2234563
011-2863813 sasbim@landmin.gov.lk 4218
திருமதி. ஆர். பி. ரத்னா ரணசிங்ஹ பணிப்பாளர் (காணி கொள்கை) 011-2797462 011-2078836 011-2863813 sasbim@landmin.gov.lk 4215
உதவிச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி) 011-2797500 011-2863813 -4309
திரு. பீ. எச். பீ. சிறில் சாந்த ஒருங்கிணைப்பாளர் (நில அளவை) பிரதி நில அளவையாளர் நாயகம் 011-2369026 011-2369026
திருமதி. பீ. எம். எச். பிரியதர்ஷனி ஒருங்கிணைப்பாளர் (மதிப்பீடு) ஆணையாளர் (மதிப்பீடு) 011-2797467 077-5375211 4220
ஒருங்கிணைப்பாளர் (பதிவு) சிரேஷ்ட பிரதி பதிவாளர் நாயகம் 011-2889496 011-2889517 -
அபிவிருத்திப் பிரிவு 011-2797500 011-2863813 bimsaviya@landmin.gov.lk 4207
Name Designation Phone Fax Email Ext
திருமதி. எம். ஏ. பி. எஸ். ஜி. பண்டாரநாயக்க பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்) 011-2797547 011-2887445 dg_plan@landmin.gov.lk 4347
திரு. ஆர். எம். அஜித் சந்திரசிறி உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
திருமதி. ஈ. ஏ. சீ. யு. எதிரிசிங்க உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
திட்டமிடல் பிரிவு planning@landmin.gov.lk 4353
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. ஆர். டப்ளியூ. எம். கே. பி. வலிமுணி ஊடக உதவியாளர் 011-2866830
011-2797440
011-2866830 4040
மாநாட்டு மண்டபம் 4304
Name Designation Phone Fax Email Ext
திரு. எம். சீ. எல். ருட்றிகோ செயலாளர், இராஜாங்க அமைச்சு 0112-863813 0112-863813
Name Designation Phone Fax Email Ext
திருமதி. எஸ். எஸ். குருகே மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்) 011-2887441
071-4221378
011-2887445 addlsecadmin@landmin.gov.lk 4336
திருமதி புபுதிகா எஸ். பண்டாரா சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)(க.நி) 011-2797544
071-3483238
011-2885429 sasadmin@landmin.gov.lk 4344
திருமதி. அஷானி பியசுமன உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம் I) 011-2797545
071-6438736
011-2885429 sasadmin@landmin.gov.lk 4345
திருமதி. டி. வி. தமிலா பிரசாதினி தயானந்த உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம் II) 011-2797541
071-1591035
011-2885429 asadmin2@landmin.gov.lk 4341
அச்சிரா என். சில்வா சட்ட அலுவலர் (ப.க) 011 - 2797515 011-2885429 4315
திருமதி. டி. ஆர். ஏ. தலாபிட்டிய நிர்வாக உத்தியோகத்தர் 011-2797526
011-2885429 ao@landmin.gov.lk 4326
திருமதி. டப்ளியூ. பி. எஸ். நாலிக்கா விக்ரமசிங்க மொழிபெயர்ப்பாளர் (ஆங்கிலம் - சிங்களம்) 011-2797546 011-2885429 transeng@landmin.gov.lk 4346
திருமதி. என். சீனியா அமீத் மொழிபெயர்ப்பாளர் (தமிழ் - சிங்களம்) 011-2797542 011-2885429 transtamil@landmin.gov.lk 4342
திரு. எம். டப்ளியூ. ஜே. கே. ஜயதிலக்க போக்குவரத்து உத்தியோகத்தர் 011-2885429 4343
நிர்வாக பிரிவு 011-2885429 admin@landmin.gov.lk 4328
Top
istanbul escort istanbul escort marmaris escort istanbul escort izmit escort izmir escort kartal escort bodrum escort sakarya escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort kayseri escort anadolu yakası escort Kayseri Escort
porno izle hard porno Rus porno izle Türk Porno Sikiş izle HD Sex Video Cici Anne