மீடியா கேலரி

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தூதர் மற்றும் கௌரவ காணி அமைச்சருக்கு இடையே நட்புரீதியான சந்திப்பு…

அமைச்சின் செயலாளர் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்பு

கௌரவ அமைச்சர் அவர்களின் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்பு

Top