இராஜாங்க அமைச்சர் அவர்களின் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்பு

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராக கௌரவ எஸ்.பி.திசாநாயக்க அவர்கள் 2019.11.27 ஆம் திகதி இவ் அமைச்சில் தமது கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றார்.
 

 

 
 
Top