அமைச்சின் செயலாளர் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்பு

காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளராக திரு. ஆர். ஏ. ஏ. கே. ரணவக்க அவர்கள் 2019.11.28 ஆம் திகதி  காணி அமைச்சில் தமது கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றார்.​

Top