அமைச்சின் செயலாளர் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்பு

காணி அமைச்சின் செயலாளராக திரு. ஆர். ஏ. ஏ. கே. ரணவக்க அவர்கள் 2020.08.14 ஆம் திகதி  காணி அமைச்சில் தமது கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றார்.​

no images were found

Top