2016 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டம்


நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி மற்றும் தகவல் அதிகாரியின் விபரங்கள்

நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி -

 
பெயர்: ஆர்.ஏ.ஏ.கே. ரணவக்க
பதவி: செயலாளர்
முகவரி: காணி அமைச்சு, 1200/6, “மிஹிகத்த மெதுர”, ரஜமல்வத்தை வீதி, பத்தரமுல்லை.
தொலைபேசி இலக்கம்: 011-2888907
தொலைநகல் இலக்கம்: 011-2887404
மின்னஞ்சல்: Secretary@landmin.gov.lk

தகவல் அதிகாரி -

 
பெயர்: புபுதிக்கா எஸ்.பண்டார
பதவி: சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)
முகவரி: காணி அமைச்சு, 1200/6, "மிஹிகத்த மெதுர", ரஜமல்வத்தை வீதி, பத்தரமுல்லை.
தொலைபேசி இலக்கம்: 011-2797544
தொலைநகல் இலக்கம்: 011-2885429
மின்னஞ்சல்: sas_admin@landmin.gov.lk
Top