බාගත කිරීම්

රජයේ ඉඩම් පිළිබඳ කාර්ය සංග්‍රහය

 

පුරප්පාඩු – ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ I ශ්‍රේණියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන) සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (ව්‍යාපෘතිය) තනතුර – සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ඉඩම් අංශය

පුරප්පාඩු – ශ්‍රී ලංකා සැලසුම් සේවයේ I ශ්‍රේණියේ අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) තනතුර – සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ඉඩම් අංශය 

 

පුරප්පාඩු – ඉඩම් කොමසාරිස් (පාලන), ඉඩම් කොමසාරිස් (ඉඩම්) ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවා I ශ්‍රේණියේ විධායක සේවා කාණ්ඩය – ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

 

ආරක්ෂක සේවා සැපයීම සඳහා මිල ගණන් කැඳවීම -2023 

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම -2023 

රාජ්‍ය ආයතනවල සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඉඩම් අත්කර ගැනීම

ප්‍රසිද්ධ දැන්වීමයි – 2021 වර්ෂය සදහා සැපයුම් කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම


ප්‍රසිද්ධ දැන්වීමයි – ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ඡායාරූප ශිල්පී තනතුර සඳහා තාවකාලික පදනම මත බඳවා ගැනීම


ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය – ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ඡායාරූප ශිල්පී තනතුර සඳහා තාවකාලික පදනම මත බඳවා ගැනීම


ඉඩම් පනත

 

රෙගුලාසි

චක්‍රලේඛ

ආකෘති පත්‍රය

Top